സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിസ്ഥാന ഭൂമി നിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ചു

റവന്യൂ വകുപ്പ് മിനിമം ഭൂമി നിരക്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 100 മുതൽ 1,000 രൂപ വരെയുള്ള പുതിയ വിലകൾ ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വഴി സർക്കാരിന് അധിക വരുമാനം നൽകുന്നതിന് 2021 മാർച്ച് 31 വരെ ഇത് ബാധകമാകും. അടി...Read More

This is Rising!