മഡ്ഗാവിലെ ഹോസ്പിസിയോ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റലായി ഉപയോഗിക്കും

സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ മഡ്ഗാവിലെ ഹോസ്പിസിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രീ-നേറ്റൽ, ആന്റി-നേറ്റൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോവിഡ് ആശുപത്രിയായി ഉപയോഗിക്കും. അതേസമയം, ഹോസ്പിസിയോ ആശുപത്രിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന്യൂ സൗത്ത് ഗോവ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. "മഡ്ഗാവിൽ കോ...Read More

This is Rising!