സി.എസ് . രാധാകൃഷ്ണൻ ഓർമ്മയായി

പനാജി:ഗോവ മലയാളി പത്രത്തിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും തുടക്കം മുതലേ ഉപദേശകസമിതി അംഗവുമായിരുന്ന ശ്രീ. സി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ നിര്യാതനായി. നിലവിൽ പത്രത്തിലെ സജീവ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗോവയിലെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗത്ത് തീരാനഷ്ടവും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, ശി...Read More

This is Rising!